Důležité informace

Informace pro vlastníky jednotek

Přepis bytu
Potřebné dokumenty:
 • první stránka kupní smlouvy/výpis z katastru nemovitostí
 • předávací protokol k jednotce s odečty měřidel
 • nová doručovací/elektronická adresa původního vlastníka
 • kontaktní údaje nového vlastníka

Přepis je možno uskutečnit osobně v kanceláři správce v úředních hodinách, prostřednictvím emailu nebo písemně. Je nutné, aby si nový vlastník převzal Předpis úhrad za užívání jednotky nebo mu bude zaslán doporučeně poštou, popř. elektronicky emailem.

Před samotným prodejem jednotky je prodávající kupujícímu povinen doložit Potvrzení o bezdlužnosti.

Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká správci povinnost vypořádat příspěvky na správu domu a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním jednotky. Rozúčtování při prodeji jednotky Vám zpracujeme pouze na vyžádání.

Změna záloh na služby
 • výši záloh v předpise úhrad lze měnit emailem, osobně, telefonicky nebo písemně
 • nový předpis musí být předán proti podpisu nebo zaslán elektronicky emailem, popř. doporučeně poštou
 • ostatní položky předpisu nelze měnit individuálně (podléhá schválení statutárním orgánem SVJ/BD)
Informace k vyúčtování služeb
 • vyúčtování služeb se provádí jednou ročně za zúčtovací období, kterým je kalendářní rok
 • vyúčtování služeb bude vlastníkům předáno nebo doručeno nejpozději do čtyř kalendářních měsíců od ukončení zúčtovacího období
 • nedoplatek či přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný vždy do čtyř měsíců od doručení jednotlivému spoluvlastníkovi
Povinnosti vlastníka jednotky
 • dodržovat právní předpisy, stanovy a plnit usnesení orgánů společenství,
 • včas hradit příspěvky na správu domu a pozemku;
 • včas platit zálohy na úhradu služeb a uhradit nedoplatek z jejich vyúčtování nejpozději do 4 měsíců od doručení vyúčtování; 
 • podílet se na úhradě ztráty společenství;
 • v případě prodlení s peněžitým plněním ve prospěch Společenství uhradit úrok z prodlení ve výši dle zákona;
 • oznamovat bez zbytečného odkladu, změny údajů (jméno, bydliště, kontaktní údaje) včetně údajů o osobách, kterým přenechal jednotku v užívání, 
 • oznamovat společenství a správci změny údajů a skutečností potřebných pro rozúčtování nákladů na služby;
 • odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech způsobil sám nebo osoby, kterým umožnil vstup do domu nebo užívání jednotky; 
 • předem oznámit společenství stavební úpravu uvnitř svého bytu;
 • předem oznámit společenství podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoli přechodnou;
 • zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, modernizaci, rekonstrukci, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku; 
 • umožnit přístup do jednotky nebo společné části jím výlučně užívané, pokud byl k tomu předem vyzván;
 • i bez předchozí výzvy umožnit vstup do jednotky, pokud je odstraňována havárie, pokud jsou zjišťovány její příčiny nebo hrozí vznik škody;
 • řídit se pravidly pro správu domu a pozemku; 
 • udržovat a čistit svou jednotku a společné části, které má vyhrazeny k výlučnému užívání, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu, 
 • nesmí ztížit jinému vlastníkovi výkon stejných práv, ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. 
 • zajistit dodržování pravidel pro správu domu a pozemku, pro užívání společných částí a pro provádění stavebních úprav jednotky osobami, jimž umožnil vstup do domu nebo užívání jednotky;
Práva vlastníka jednotky
 • svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svou jednotku;
 • udržovat a provádět drobné opravy společných částí uvnitř jednotky a společných částí, které mu slouží k výlučnému užívání;
 • účastnit se veškeré činnosti společenství; 
 • účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování, včetně rozhodování mimo zasedání;
 • volit a být volen do orgánů společenství; 
 • předkládat orgánům společenství návrhy a podněty k činnosti Společenství a k odstranění nedostatků v činnosti Společenství; 
 • seznámit se s hospodařením společenství, a způsobem správy domu a pozemku;
 • nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, zápisů ze schůze shromáždění, 
 • žádat statutární orgán společenství o sdělení jména a adresy kteréhokoliv člena společenství nebo osoby, které byla jednotka přenechána do užívání na dobu nikoli přechodnou; 
 • obdržet vyúčtování záloh na náklady spojené se správou domu a pozemku a záloh na úhradu služeb, a to nejpozději do čtyř měsíců od skončení kalendářního roku, resp. zúčtovacího období; 
 • obdržet přeplatek z vyúčtování záloh na úhradu Služeb, a to nejpozději do čtyř měsíců od doručení vyúčtování

Informace pro statutární orgány

Jak naplánovat shromáždění vlastníků
 • statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka;
 • statutární orgán je povinen svolat shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich;
 • naplánovat datum, čas, místo a program shromáždění;
 • Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit;
 • vyvěsit a doručit vlastníkům pozvánku nejpozději 15 dní před konáním shromáždění, pokud stanovy neurčí jinak;
 • každý z vlastníků má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech;
 • shromáždění je usnášeníschopné za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů;
 • k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny přítomných vlastníků jednotek, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují vyšší počet hlasů;
 • do působnosti shromáždění patří:
  • změna stanov,
  • volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,
  • schválení rozpočtu, účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu a pozemku, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu a pozemku pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,
  • schválení druhu služeb a způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky,
  • rozhodování o členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení,
  • rozhodování o opravě nebo údržbě společné části anebo stavební úpravě společné části, která nevyžaduje změnu prohlášení, převyšují-li náklady částku stanovenou prováděcím právním předpisem; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného,
  • udělování předchozího souhlasu k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,
  • udělování předchozího souhlasu k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou prováděcím právním předpisem, nebo k jinému nakládání s nimi; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného,
  • udělování předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru,
  • udělování předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,
  • určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, a rozhodnutí o její změně,
  • rozhodování v dalších záležitostech určených zákonem, stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.
 • po ukončení shromáždění vyhotovit zápis ze shromáždění;
Předmět činnosti SVJ
 • zajišťování správy domu a pozemku:
  • správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí; 
  • správa domu a pozemku zahrnuje i činnosti spojené s údržbou a opravou společných částí, jakož i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí modernizací, rekonstrukcí, nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku; 
  • správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku, není-li stanovami určeno, že údržbu a opravy těchto částí zajišťuje vlastník jednotky, kterému právo výlučného užívání svědčí; 
 • společenství nesmí podnikat, ani se přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem; 
 • společenství může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku; 
 • k právnímu jednání, kterým Společenství zajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží;
 • společenství je oprávněno sjednávat smlouvy, kontrolovat jejich plnění a uplatňovat nároky z porušení smluvních povinností druhé smluvní strany
 • společenství spravuje majetek ve svém vlastnictví v plném rozsahu z titulu vlastnického práva;
Změna ve statutárním orgánu
K zápisu volby statutárního orgánu do rejstříku je potřeba na Krajský soud doložit tyto dokumenty:
 • 1x originál pozvánka na volební shromáždění/schůzi;
 • 1x originál zápis z jednání volebního shromáždění včetně prezenční listiny;
 • 1x originál zápisu z volebního jednání kolektivního orgánu;
 • čestné prohlášení každého člena kolektivního orgánu dle zákona č. 89/2012, § 1205 odst.2, s ověřeným podpisem;
 • originál rezignačního dopisu odstupujícího člena kolektivního orgánu (pokud původní člen rezignuje mimo funkční období); 
 • „Návrh na zápis změny v rejstříku“ (elektronický formulář) vypracovaný na portálu Veřejného rejstříku a Sbírky listin s ověřeným podpisem předsedy;
 • kolek v hodnotě 2.000,—Kč;
Doplňující informace:
 • zápis do rejstříku je nezbytné vždy provést i v případě, že člen statutárního orgánu byl zvolen opakovaně; 
 • osoba, která byla zvolena do své funkce se ujímá této funkce svým zvolením, a nikoliv až okamžikem, kdy je zapsána do rejstříku;
 • podrobnější informace k funkčnímu období zde;
 • v případě zájmu vám Návrh na zápis připravíme;
Změna stanov SVJ
 • ke schválení změny stanov se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů;
 • stanovy obsahují alespoň:
  • název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo;
  • sídlo určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné, na jiném vhodném místě;
  • členská práva a povinnosti vlastníků jednotek;
  • určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení;
  • pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí;
 • změna stanov nevyžaduje formu veřejné listiny (notářského zápisu), ledaže stanovy (před změnou) nebo zákon (při založení SVJ) tuto formu vyžadují;
 • odporuje-li název společenství ustanovením zákona 89/2012 Sb. (NOZ), mělo SVJ povinnost přizpůsobit svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí účinnosti novelizace z roku 2014 (tedy do 31.12.2015);
 • společenství bylo taktéž povinné přizpůsobit do tří let ode dne nabytí účinnosti novelizace NOZ z roku 2014 stanovy a doručit je orgánu veřejné moci (Sbírka listin), který vede veřejný rejstřík (tedy do 31.12.2016);
 • pokud SVJ splnilo povinnosti vyplývající z novelizace roku 2014, nevznikla mu povinnost opět stanovy měnit po novelizaci roku 2020. Více informací zde;

Aktuální vzorové stanovy jsou k dispozici statutárním orgánům na požádání v kancelářích družstva. S úpravou stanov Vám, v případě zájmu, pomůžeme.