• 413
 • 860
 • 859
 • 858
 • 857

Informace pro vlastníky jednotek

Přepis při prodeji bytuZměna předpisu úhrad za užívání jednotkyInformace k vyúčtování služebPovinnosti vlastníka jednotkyPráva vlastníků

Potřebné dokumenty:

 • první stránka kupní smlouvy / výpis z katastru nemovitostí
 • předávací protokol k jednotce s odečty
 • nová doručovací adresa bývalého majitele

Přepis je možno uskutečnit osobně v kanceláři správce v úředních hodinách nebo písemně. Je nutné, aby si nový majitel převzal Předpis úhrad za užívání jednotky nebo mu bude zaslán doporučeně poštou.

 • předpis lze změnit osobně, telefonicky, písemně
 • nový předpis musí být předán proti podpisu nebo zaslán poštou doporučeně

 • vyúčtování služeb se provádí zpravidla jednou ročně se zúčtovacím obdobím kalendářní rok
 • vyúčtování služeb bude vlastníkům předáno nebo doručeno nejpozději 4 měsíce od ukončení zúčtovacího období a splatnost přeplatků i nedoplatků je 3 měsíce od doručení vyúčtování

 • udržovat svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu
 • řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí
 • kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své kontaktní adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, správci nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem
 • oznámit správci změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně 3 měsíce v jednom kalendářním roce
 • není – li určeno jinak, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech domu
 • vlastník má povinnost platit zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (dále služby)
 • upravuje-li vlastník stavebně svůj byt, umožní do bytu přístup pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, pokud byl k tomuto vyzván
 • zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu, o nichž bylo řádně rozhodnuto
 • umožnit přístup do bytu pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií
 • převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.

 • svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon těchto práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné prostory
 • požádá-li to to vlastník jednotky, sdělí mu správce jméno a adresu kteréhokoliv vlastníka jednotky v domě.
 • vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.

Informace pro výbor

Jak naplánovat shromáždění vlastníkůPovinnosti SVJNový výbor společenstvíNové stanovy

 • statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka
 • statutární orgán je povinen svolat shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů
 • naplánovat datum, čas, místo a program shromáždění
 • předat vlastníků pozvánku nejpozději 15 dní před konáním shromáždění, pokud stanovy neurčí jinak
 • každý z vlastníků má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech
 • shromáždění je usnášeníschopné za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů
 • k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny přítomných vlastníků jednotek, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují vyšší počet hlasů
 • do působnosti shromáždění platí:
  • změna stanov,
  • změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám
  • volba a odvolání členů statutárních orgánů a výši jejich odměn
  • schválení účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření
  • schválení druhu služeb a výše záloh za jejich úhradu a způsob jejich rozúčtování mezi vlastníky
  • rozhodování o členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení, o změně účelu užívání domu nebo bytu, o změně podlahové plochy bytu, o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek, o změně podílu na společných částech, o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky, o opravě nebo stavební úpravě společné části, pokud náklady převyšují částku 1.000,- Kč v průměru na bytovou jednotku (toto je stanovenou Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.), pokud stanovy neurčí jinak
  • udělování předchozího souhlasu k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi; k uzavření smlouvy o úvěru společenství vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru
  • určení osoby, která má zajišťovat veškeré činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy v ujednání o ceně nebo rozsahu činnosti
 • po ukončení shromáždění vyhotovit zápis ze shromáždění

 

 • vykonávat správu domu a pozemku
  • správa zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí
  • správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu

K zápisu změny výboru je zapotřebí dodat:

 

 • 1x originál pozvánka
 • 2x originál zápis se shromáždění včetně presenční listiny
 • 1x originál zápisu výboru
 • čestné prohlášení každého člena výboru dle zákona č. 89/2012, § 1205 odst.2, s ověřeným podpisem
 • rezignační dopis odstupujícího člena výboru – pokud původní člen rezignuje (mimo funkční období) – originál
 • sdělení ostatních členů výboru k rezignačnímu dopisu – originál
 • průvodní dopis na Okresní soud v Olomouci k zapsání nového výboru – originál
 • Návrh (inteligentní tiskopis) vypracovaný v justici.cz s ověřeným podpisem předsedy
 • kolek za 2000,—Kč.

 • ke schválení stanov se vyžaduje souhlas vlastníků všech jednotek
 • stanovy obsahují alespoň:
  • název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo
  • sídlo určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo
  • členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování
  • určení orgánu, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsob svolávání, jednání a usnášení
  • určení prvních členů statutárního orgánu
  • pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí
  • pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek
 • stanovy vyžadují formu veřejné listiny (notářského zápisu)
 • odporuje – li název společenství ustanovením NOZ, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí účinnosti NOZ (do 31.12.2015)
 • společenství je povinné přizpůsobit do tří let ode dne nabytí účinnosti NOZ stanovy a doručit je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík (do 31.12.2016)

vzorové stanovy jsou k dispozici klientům společnosti na požádání v kancelářích družstva