• 413
 • 860
 • 859
 • 858
 • 857

Co všechno profesionální předseda SVJ zajišťuje?

 • Správu domu ve věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění/čl. schůze.
 • Uzavírání smluv dle finančního limitu a pravidel určených shromážděním/čl. schůze.
 • Evidenci vlastníků jednotek a povinnosti ve vztahu k veřejnému rejstříku.
 • Plnění usnesení shromáždění vlastníků/čl. schůze – odpovídá mu za svou činnost.
 • Informování členů společenství (dohodnutou formou) o své činnosti, o dění ve společenství a o věcných a finančních výsledcích správy společných částí domu.
 • Shromáždění vlastníků/členská schůze – přípravu podkladů, rozeslání pozvánek, prezenci, řízení průběhu jednání a hlasování, zápis z jednání.
 • Vedení a archivaci zápisů ze shromáždění/čl. schůzí a usnesení a jejich případnou skartaci.
 • Zpracování a schválení věcného a finančního plánu oprav a investic dle usnesení shromáždění/čl. schůze.
 • Návrh výše záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsob rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky, kontrolu vyúčtování nákladů.
 • Včasné plnění závazků společenství vzniklé ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám, včasné uplatňování pohledávek společenství.

Co je potřeba udělat k přechodu na profesionálního předsedu SVJ?

 • Upravit stanovy SVJ, aby umožnily zvolit členem výboru právnickou osobu, která v domě nevlastní jednotku.
 • Svolat shromáždění/čl. schůzi, odsouhlasit změny stanov a zvolit výbor společenství

Cena pro dohodnuté služby se bude odvíjet od rozsahu činností a výše pojištění.