• 413
 • 860
 • 859
 • 858
 • 857

Ekonomická agenda zahrnuje následující oblasti administrativních činností a právních úkonů

 • vedení účetnictví spojeného s provozem a správou bytového fondu v rozsahu předepsaném zákonem o účetnictví v platném znění (t.j. zejména výpisy z účtu, faktury, paragony drobného vydání, vnitřní zúčtovací doklady) a sledování nákladů a výnosů v příslušném účetním období, zpracování účetní závěrky za příslušné období
 • tvorba předpisů úhrady za užívání bytu a za poskytované služby (zálohy a poplatky)
 • předepsaná a dohodnutá evidence plateb, upomínky, předání podkladů pro soudní vymáhání nejpozději do 60 dnů ode dne splatnosti
 • přepočty výše zálohových plateb při změnách cen
 • evidence vlastníků a uživatelů jednotek, podnájemníků, členů domácností dle dodaných podkladů a jmenný seznam osob hlášených k trvalému pobytu dle jednotlivých bytů, seznam osob hlášených jako podnájemníci jednotek resp. družstevních bytů, doklady o zániku nebo užívání družstevního bytu
 • roční rozúčtování nákladů za služby poskytované s užíváním bytu v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy v platném znění
 • roční vyúčtování hospodaření domu
 • zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob a dani z nemovitostí
 • evidence o nákladech vložených do nemovitostí (investice, opravy a údržba)
 • doklady o stavu na účtu úhrad za správu společných částí a zařízení domu a o provedení vyúčtování
 • doklady o stavu na účtu domovní rezerva (fond oprav nemovitostí) celkem a evidence dle jednotlivých vlastníků jednotek, bankovní výpis a doklad o čerpání z tohoto účtu
 • smlouvy o užívání společných prostor resp. částí domu, společného zařízení včetně dokumentace o stanovení výše poplatků
 • smluvní zajištění energií, médií a služeb (dodávka tepla, teplé užitkové vody – stočné, pitné vody – vodné, elektrické energie do jednotek po hlavní jistič, plynu do jednotek, STA)